ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KANDIDATEN

Dit document is geschreven om u de informatie te geven die u nodig heeft wanneer u zich inschrijft voor een Cambridge English-examen. Lees dit document zorgvuldig door. Als u iets niet begrijpt, zal het examencentrum het u uitleggen. Het volledige examenreglement staat vermeld in het ‘Regulations Booklet’ dat hier te vinden is.

De ‘Summary regulations for candidates’ en ‘Notice to candidates’ zijn een integraal onderdeel van dit document. Lees ook het privacybeleid van Cambridge Assessment English.

  • Cambridge Assessment English is onderdeel van Cambridge Assessment, de internationale groep van de University of Cambridge. 
  • Centrum betekent een bevoegd Cambridge English Examinations Centre. Centra zijn juridisch onafhankelijke instellingen; ze worden niet rechtstreeks gecontroleerd door Cambridge Assessment English en Cambridge Assessment English is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van centra. 
  • Kandidaat: een kandidaat is iemand die zich heeft aangemeld voor het afleggen van een examen. 

Toelatingsbepalingen & Inschrijving

Deze voorwaarden zijn bindend na ontvangst van uw inschrijving. Door hun inschrijving online te verzenden, bevestigen kandidaten dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen en dat ze ook akkoord gaan met de regels en richtlijnen die in dit document worden uiteengezet. Het belangrijkste communicatiekanaal tussen het centrum en de kandidaat is e-mail. Kandidaten moeten een actief e-mailadres opgeven dat regelmatig door de kandidaat wordt gecontroleerd. Als kandidaten niet binnen een verwachte periode van ons horen, moeten ze onmiddellijk contact opnemen met het centrum. Het centrum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kandidaten die niet tijdig contact opnemen.

Cambridge English Exams mogen worden afgelegd door mensen van elke leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit of religie. Hoewel ze zijn ontworpen voor moedertaalsprekers van andere talen dan het Engels, zijn er geen taalgerelateerde beperkingen van toepassing.

U schrijft zich in voor het Cambridge English Examen via een bevoegd Cambridge English examencentrum. Uw contract is met het centrum waaraan alle kosten moeten worden betaald.

Kandidaten schrijven zich online in voor hun examen en selecteren het centrum van hun keuze. De locatie van het examen kan zich in een groter gebied van de locatie bevinden die op de registratiepagina is aangegeven. 

Het mondeling examen vindt plaats op de door de kandidaat gekozen datum. Kandidaten ontvangen informatie over de exacte locatie en het tijdstip van hun mondeling examen samen met de Entry Statement (uitnodiging voor het examen). In zeldzame gevallen kan het zijn dat het centrum contact met u moet opnemen en u moet vragen een andere datum te kiezen. Elk mondeling examen moet in koppels worden afgenomen.

Als u een bepaalde gesprekspartner wenst, moeten beide kandidaten elkaar kiezen, dezelfde datum en hetzelfde centrum selecteren voor het mondeling examen en het examengeld binnen de betalingstermijn betalen. Een gekozen gesprekspartner komt alleen in aanmerking als beide kandidaten op tijd hun examengeld hebben betaald. De overweging van het partnerverzoek kan niet worden gegarandeerd. Het centrum behoudt zich eveneens het recht om koppels (bijv. groepen van drie) op de examendag indien nodig te herschikken. Dit kan ertoe leiden dat een kandidaat een latere examentijd moet accepteren.

Door tijdens het registratieproces een school te selecteren, worden de resultaten van de kandidaat automatisch bekendgemaakt aan de betreffende school wanneer de resultaten worden vrijgegeven. Als er geen school is geselecteerd, worden er geen resultaten bekendgemaakt.

Deadlines 

Voor alle examens gelden inschrijfdeadlines. Deze deadlines staan vermeld op de online registratiepagina.

Late Inschrijvingen 

Afhankelijk van de beschikbaarheid worden inschrijvingen geaccepteerd na de inschrijfdeadline tot 5 dagen voor het eerste examen. Houd er rekening mee dat na de inschrijfdeadline een laat inschrijvingstarief van € 25 in rekening wordt gebracht.

Betalingen

Afhankelijk van de datum van uw registratie kan uw betalingstermijn verschillen. Betalingstermijnen staan duidelijk aangegeven op uw factuur. Kandidaten die het examengeld niet binnen de aangegeven termijnen betalen, mogen niet deelnemen aan het examen of krijgen extra kosten in rekening gebracht (vergoeding voor late betaling). Het centrum behoudt zich het recht resultaten en / of certificaten achter te houden wegens onbetaalde contributie.

Facturen worden per e-mail of per post verzonden. Als kandidaten hun factuur niet ontvangen binnen het tijdsbestek dat is aangegeven in de bevestigingsmail die naar hen is verzonden, moeten ze onmiddellijk contact opnemen met het centrum. Het centrum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en eventuele extra kosten die aan de kandidaat worden opgelegd indien de kandidaat niet op tijd contact heeft opgenomen met het centrum zoals aangegeven.

Verzamelfacturen voor scholen, onderwijsinstellingen of bedrijven

Scholen kunnen bij het centrum een verzamelfactuur aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met het centrum.

Late betalingen 

Alle betalingstermijnen worden vermeld op de facturen die naar de kandidaten worden gestuurd. Kandidaten die het examengeld niet op tijd betalen, wordt € 20 in rekening gebracht voor te late betaling. Bij na-inschrijving (alle inschrijvingen na de inschrijfdeadline) worden na-inschrijfkosten van € 20 in rekening gebracht.

Annuleringen 

Annuleringen zijn mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van de inschrijving voor het examen, tenzij tijdens deze periode (van 14 kalenderdagen) de inschrijfdeadline verstrijkt.

Annuleringen zijn mogelijk tot de inschrijfdeadline zoals aangegeven op de inschrijfpagina. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van € 20. Het examengeld wordt minus de administratiekosten gerestitueerd.

Annuleringen na de inschrijfdeadline zijn niet mogelijk en betaald inschrijfgeld kan niet worden gerestitueerd. Kandidaten die het examen niet afleggen (bijvoorbeeld door ziekte) hebben geen recht op restitutie. Gevallen van onbillijkheid kunnen afzonderlijk worden beschouwd. Uitzondering op deze regel is annulering als gevolg van verplichte thuisisolatie vanwege COVID19. Indien de examendag tijdens de thuisisolatie valt, dan kunt u kiezen voor het omboeken van het examen. Dit examen dient dan binnen 6 maanden plaats te vinden. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van € 75,00.

Alle annuleringen en wijzigingen van examens moeten schriftelijk (e-mail, fax, post) gebeuren, ongeacht of er al dan niet is betaald. Examengeld kan niet worden overgedragen naar een toekomstig examen.

Speciale Vereisten 

Waar mogelijk voorziet Cambridge Assessment English in kandidaten met speciale vereisten (bijv. extra tijd of aangepaste opgavenbladen). U moet uw centrum zo snel mogelijk op de hoogte stellen als u speciale vereisten heeft, aangezien de aanvragen 12 weken voor het examen door het centrum moeten zijn ontvangen (afhankelijk van wat vereist is en welk examen u aflegt). Voor sommige examens kan het nodig zijn het zes maanden van tevoren aan te geven. Voor verzoeken die ons later bereiken dan de hierboven vermelde tijdsbestekken, zijn speciale vereisten mogelijk niet mogelijk.

Het examen afleggen 

Het centrum laat u weten waar en wanneer uw examen plaatsvindt. U moet ervoor zorgen dat u op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig bent en dat u alles heeft wat u nodig heeft voor het examen.

Het centrum zal een kopie van de ‘Notice to Candidates’ buiten de examenruimte hangen. Verder worden regels en richtlijnen ook uiteengezet op de Entry Statement. U dient de Entry Statement zorgvuldig te lezen voordat het examen plaatsvindt en meenemen naar het examen. Als u de instructies niet opvolgt, kan het zijn dat u het examen niet mag afleggen of dat u geen resultaat krijgt.

Alle kandidaten moeten op alle examendagen een geldig en niet-verlopen door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs tonen. Kandidaten die dit niet kunnen tonen, worden niet toegelaten tot het examen.

Er kan kandidaten worden gevraagd een Candidate Information Sheet in te vullen. Hier haalt Cambridge Assessment English informatie uit die wordt gebruikt als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma om de kwaliteit van de examens te verbeteren. De informatie die je geeft wordt anoniem verwerkt en is strikt vertrouwelijk. 

Er kan kandidaten worden gevraagd een korte ‘ankertest’ in te vullen. Hier haalt Cambridge Assessment English informatie uit die wordt gebruikt als onderdeel van zijn kwaliteitscontroleprogramma; de ankertest heeft geen invloed op je examenresultaat. Het kan ook voorkomen dat de mondelinge toets wordt opgenomen als onderdeel van de kwaliteitscontroleprocedures van Cambridge Assessment English. Dan wordt er om uw toestemming gevraagd.

Problemen

Als er een probleem is dat de uitvoering van het examen kan beïnvloeden, moet de kandidaat (niet de docent) dit op de dag van het examen of onmiddellijk daarna aan het centrum melden. Dergelijke klachten dienen binnen één werkdag na afloop van het examen schriftelijk bij het centrum binnen te zijn. Indien van toepassing zal het centrum dit rapporteren aan Cambridge Assessment English, waar het zal worden meegenomen bij het bepalen van uw eindresultaat.

Entry Statement (uitnodiging voor het examen) 

Entry Statements worden uiterlijk 5 dagen voor het examen per e-mail naar de kandidaten gestuurd. In zeldzame gevallen worden Entry Statements minder dan 5 dagen voor het examen naar kandidaten gestuurd.

Indien de Entry Statement niet binnen 5 dagen voor het examen is ontvangen, dient de kandidaat onmiddellijk contact op te nemen met het centrum.

De Entry Statement bevat belangrijke informatie zoals datum en tijd voor zowel het schriftelijk als het mondeling examen. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om op de hoogte te zijn van alle informatie die op de Entry Statement staat en voor elk examen op de juiste dag en op het juiste tijdstip en op de juiste locatie te verschijnen. Het centrum is niet verplicht om een alternatieve examendatum op te geven.

Toetsdagfoto 

Om veiligheidsredenen stemt u ermee in dat er een foto van u wordt gemaakt door het toetscentrum op de dag van het mondeling examen. U gaat ermee akkoord dat deze foto wordt bewaard op de beveiligde resultatenverificatiewebsite van Cambridge Assessment English. U begrijpt en accepteert dat de foto en uw resultaten alleen beschikbaar zullen zijn voor organisaties of individuen aan wie u uw persoonlijke toegangsgegevens verstrekt.

Alle kandidaten zijn verplicht om op de dag van het mondeling examen een foto te laten maken. Als u weigert een foto te laten maken, kunt u het examen niet afleggen.

Op de Examendag 

Kandidaten moeten naar het examen meenemen: 

  • De Entry Statement, een geldig en niet-verlopen door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs/leerlingrijbewijs, verblijfsvergunning), het fototoestemmingsformulier voor de toetsdag (door uzelf ondertekend als u ouder dan 18 jaar bent of ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag draagt als u jonger bent dan 18 jaar), een pen, indien water: alleen in een niet-gekleurde doorzichtige fles.
  • Elektronische apparaten zoals laptops, tablets, e-readers, iPods, opnameapparatuur zijn NIET toegestaan in de examenruimte. Er wordt geen veilige opslag voor deze items geboden, dus kandidaten mogen deze items NIET meenemen naar het examen. Het is toegestaan om mobiele telefoons mee te nemen naar het examen. Mobiele telefoons moeten bij aanvang van het examen worden uitgeschakeld en op het bureau van de kandidaat worden gelegd. Kandidaten hebben GEEN toegang tot hun mobiele telefoon of andere elektronische apparaten tijdens de gehele duur van de examendag, inclusief pauzes.

Kandidaten moeten: 

  • Minstens 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn. 
  • Minstens 15 minuten voor aanvang van het mondeling examen aanwezig zijn. 
  • Geen andere kandidaten storen wanneer het examen is begonnen. 
  • Zich aan alle regels en voorschriften houden die op de ‘Notice to Candidates’ staan die binnen of buiten elke examenzaal hangen. 

Na het Examen

Kandidaten kunnen hun resultaten 2 tot 6 weken na de examendag inzien, afhankelijk van het type toetsing. Kandidaten ontvangen uiterlijk 10 werkdagen na hun examen een ‘Online Result Letter’ per e-mail. In deze brief staat wanneer de resultaten worden vrijgegeven en de details over hoe u toegang krijgt tot de resultaten. De ‘Online Result Letter’ bevat ook geheime inloggegevens.

Certificaten 

Als u voor het examen bent geslaagd, stuurt uw centrum u uw certificaat op ongeveer 4 – 6 weken nadat u uw resultaten heeft ontvangen. Certificaten worden alleen uitgegeven als alle kosten zijn betaald. Ze worden per post naar kandidaten verstuurd. Certificaten die naar het centrum worden geretourneerd, kunnen worden afgehaald op ons kantoor in Zwolle of kunnen tegen een meerprijs van € 20,00 per aangetekende post opnieuw worden verzonden. U mag het certificaat niet verliezen, aangezien Cambridge Assessment English certificaten niet opnieuw uitgeeft. Als u uw certificaat kwijtraakt en uw resultaat moet bewijzen, kunt u een certificeringsverklaring aanvragen, waarmee u uw resultaat officieel kunt verifiëren.

Beroep

Als u denkt dat uw resultaat niet juist is of als u om wat voor reden dan ook geen cijfer heeft gekregen, geeft het centrum u de details van de onderzoeks- en beroepsprocedure. De beroepsprocedure is zeer strikt en deadlines moeten worden nageleefd. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om zichzelf te informeren over de procedures en de daarbij behorende deadlines.

Auteursrechten

Het auteursrecht op alle opgavenbladen en examenmateriaal berust bij Cambridge Assessment English. U mag geen opgavenbladen, aantekeningen of ander examenmateriaal meenemen uit de examenruimte.